skip to Main Content
Açıkhava Erişim ve Frekans Araştırması

Genel Medya Ölçümleme Terminolojisi

Erişim

Bir kampanyanın erişimi, bir hedef kitle evreninde o kampanyayı en az bir kere gören kişi sayısıdır. Bu sayı bazen nüfus yüzdesi olarak, bazen de doğrudan sayı olarak ifade edilir. Örneğin, bir kampanya yetişkin nüfusun %47’sini kapsayabilir veya %47’si tarafından görülebilir, ya da kampanya 15-24 yaş arası yetişkinlerin 250.000’ine erişiyor olarak rapor edilebilir.

Frekans

Geniş bir nüfus açıkhava gibi bir mecra ile kapsandığı zaman bazı kişiler kampanyayı sadece bir kez, bazıları birçok kez, sık seyahat edenler ise defalarca görebilir. Hedef kitledeki kişilerin  bir kampanyayı ortalama görme sayısı, bu erişimin ortalama frekansı olarak adlandırılır.

N Artı (N+) Erişim

Basit erişim ya da 1+ erişim, bir kampanyayı en az bir kez gören insanların toplamıdır; bu sayı, kampanyayı sadece bir kez gören insanlarla, iki kez, üç kez, dört kez vs. gören insanların toplam sayısını ifade eder. Bu yüzden erişim düzeyi 1 artı (1+) olarak belirtilir çünkü bu kampanyayı en az bir kez gören insanların ölçüsüdür.

Cafas sistemi 1+ ila 20+ erişim düzeyinin hesaplanmasını mümkün kılar. Yani örneğin, 4+ seçilmişse, sistem bir kampanyayı dört ya da daha fazla kez gören nüfusun erişim düzeyini hesaplar. Kampanyayı bir, iki ve üç kez gören kişi sayısı erişim hesabına dahil edilmez.

Bunun bir sonucu, 4+’nın ortalama frekansı 1+’nınkinden fazla olacaktır. Bu yüzden, az sayıda geçiş yapan insanlar frekans dağılımı hesabına dahil edilmez. Sonuç olarak, geri kalan erişimin ortalama frekansı otomatik olarak yükselir.

Dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da N+ erişimin görünürlük ayarlı olduğudur. Yani bir kampanyayı dört ya da daha fazla kez ‘görmek’, bu kampanyadaki panelin görünürlüğüne bağlı olarak çok daha fazla sayıda geçiş yapmayı gerektirir.

GRP

GRP (Gross Rating Points), bir kampanyanın elde ettiği toplam ‘temas’ sayısıdır. Esas olarak, hedef kitlenin yüzdesi ile bu kitlenin kampanyayı ortalama görme sayısının çarpılması ile elde edilir. Bu değer her mecrada aynı şekilde hesaplanır, ancak farklı anlamlara gelebilir.

TV için, satın almacı bir reklam spotu aldığında, her bir spot bir kitleye ulaşır.  Örnek bir reklam spotu 10 GRP alırsa, bu reklamın o kitlenin %10’una ulaştığı anlamına gelir (freq=1). Hedef kitle evreni 4.000.000 kişiyse, ‘etki’ onun %10’u yani 400.000 kişidir. Paneller için GRP hesaplamak  da bundan farklı değildir. Ancak, TV ölçümü ‘toplam GRP’ vermek için tüm OTS’lerden alınmış GRP değerlerini toplar. Bu, örneğin 200 GRP olabilir. Bu da etkinin kitlenin iki katına yani 8.000.000 kişiye eşit olduğu anlamına gelir.

Elbette bu frekans dağılımıyla ilgili bir fikir vermez. Bunun için Açıkhava Seyahat Araştırmasına denk olan TV araştırmasını baz almak gerekir. Doğal olarak, bazı insanlar bir reklamı sadece bir kez, bazıları iki kez, bazıları ise daha da çok sayıda görecektir. Sonuçta, her bir reklam için kitleler tek tek toplanarak frekans dağılımını oluşturacaktır. Bu yüzden, toplam GRP’ler birçok yoldan hesaplanabilir.

Örneğin:

1. Her bir  reklam spotunun (veya panel) GRP’lerinin  toplanması

2. Ortalama frekans x erişim x 100

(ör. 4.5 x %90 x 100 = 405 GRP)

3. Bir kez gören kitle yüzdesi x

1 + iki kez gören kitle yüzdesi x 2

+ üç kez gören kitle yüzdesi x 3 vs.

Toplam GRP, erişim, frekans ve toplam frekans çoğunlukla kampanya sonuçlarının parçaları olarak gösterilirler. Yukarıdaki tanımlar tüm mecralarda kullanılır.

Bin Kişi Başına Maliyet (CPTP)

‘Bin kişi başına maliyet’ (CPTP) terimi, bir kitledeki bin kişiye ulaşmanın maliyetinin ne kadar olduğunu belirtir. Kampanyanın toplam tutarının kapsanan kişi sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Örneğin, bir kampanya 500.000 TL tutuyor ve 4,5 milyon (4.500 x bin) kişiye ulaşıyor ise CPTP bu durumda:

500,000 / 4,500,000 x 1,000 = 111.11 TL olur

Bin Temas Başına Maliyet (CPTC)

Buna benzeyen bir diğer terim de ‘Bin temas başına maliyet’ (CPTC) dır. Bu hesaplama frekansı esas alır. Aynı kampanyanın ortalama frekansını 7,2 olarak düşünürsek CPTC:

500,000 / (4,500,000 x 7.2) x 1,000 = 15.43 TL olur

İZLE Açıkhava Planlama Programı Terminolojisi

Flow (Akış)

Yol üstü bölgelerde, görünürlüğüne bakılmaksızın bir panelin yanından yapılan toplam geçiştir, yani bir ‘yoğunluk-meşguliyet’ ölçüsüdür. Panelin yanından geçen toplam araç trafiğinin ilgili kentin ortalama yolcu sayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır ve yapılan toplam yaya geçişi buna eklenir.

Flow, yol üstü olmayan bölgelerde, belirli bir yerdeki giriş ve çıkışların toplamıdır, panelin yanından geçilmesi gerekmez, çünkü bu faktör OTS değerinin içinde hesaplanır.

Cafas sistemi içindeki tüm ekranlarda gösterilen değerler ‘haftalık ortalama yetişkin flow’udur. (Av Flow P/W). Bu, mecra sahipliği ile ünite tipi özeti sayfaları ve planlama ile kampanya sayfaları arasında, kampanya dönemine bakılmaksızın doğrudan karşılaştırma yapılmasına imkan verir.

Av Flow P/W değeri bir network için panel başına haftalık ortalama akışı ifade eder. Bu değer, her bir panelin yanından geçen ‘tekil insanlar’ın ortalaması değildir, çünkü aynı kişi 7 gün boyunca bir panelin yanından defalarca geçebilir. Örneğin, bir kişinin bir haftada belirli bir panelin yanından kaç defa geçtiğine bağlı olarak, aynı kişi 10 ya da 14 ‘insan geçişi’ sayılabilir.

Bir network için toplam flow ya da geçiş: haftalık ortalama flow x toplam panel sayısıdır.

Bir kampanya bir haftadan fazla sürerse haftalık ortalama flow değişmez. Ancak, toplam flow şöyle hesaplandığı için değişir:

Toplam flow: Haftalık ortalama flow x toplam panel sayısı x hafta sayısı.

Belirli bir noktadaki flow aylara göre ayarlanır, bu gün ışığı süresine ve panel ışıklandırmasına göre değişir. Gösterilen flow tüm yetişkinleri (15+ yaş grubunu) kapsar ve farklı bir sosyal grup seçildiğinde değişmez.

OTS

Yol üstü bölgelerde, panelin açısı ve yönüne göre ayarlanmış flow değeridir. Örneğin, ‘yola dik’ bir panel sadece bir yönden yaklaşırken görülür ve bu, OTS değerinin toplam trafik akışının yarısı olması demektir. Öte yandan, paralel bir panel iki yönden yaklaşırken de görülebilir, böylece OTS değeri toplam flow’a eşit olur.

Yol üstü olmayan bölgelerde bu değer, panelin mekanın içindeki lokasyonuna göre ayarlanan toplam flow’a eşittir.

Örneğin, toplam flow’un mekandaki giriş veya platform sayısına bölünmesi ve panelin mekandaki yerinin belirlenmesi ile bulunur; panel otoparkta, girişte veya gişe gibi merkezi bir bölgede olabilir.

Av OTS P/W değeri bir network için ve bir temasla sonuçlanması muhtemel olan panel başına haftalık ortalama akışı ifade eder.

Cafas sisteminde gösterilen tüm değerler ‘haftalık ortalama yetişkin OTS’idir. (Av OTS P/W). Bu, mecra sahibi ile ünite tip özeti sayfaları ve planlama ile kampanya sayfaları arasında, kampanya dönemine bakılmaksızın doğrudan karşılaştırma yapılmasına imkan verir.

Bir panel grubu için toplam OTS: Haftalık ortalama OTS’nin toplam panel sayısı ile çarpılmasıyla bulunur.

Bir kampanya bir haftadan fazla sürerse haftalık ortalama yetişkin OTS’i değişmez çünkü ‘haftalık’ değerdir. Ancak, toplam OTS şu formül uyarınca değişir: Haftalık ortalama OTS x toplam panel sayısı x hafta sayısı.

Belirli bir noktadaki OTS aylara göre ayarlanır, bu gün ışığı süresine ve panel ışıklandırmasına göre değişir. Gösterilen Av OTS PW tüm yetişkinleri (15+ yaş grubu) kapsar ve farklı bir sosyal grup seçildiğinde değişmez.

VAC

Herhangi bir panel için VAC değeri, olasılık esaslı görünürlük modeli kullanılarak azaltılmış OTS değeridir.

Yol üstü paneller için bu model, panelin fiziksel özellikleri, boyut, yola göre konum, görülme uzaklığı ve yerel trafik hızına bağlıdır.

Yol üstü olmayanlar içinse bu model bulunduğu çevre, ünite tipi ve konuma göre değişir.

Av VAC P/W değeri, bir network içindeki göz teması sağlanan panellerin aldığı panel başına haftalık ortalama temas sayısını ifade eder.

Cafas sistemi içindeki tüm ekranlarda gösterilen değerler ‘haftalık ortalama VAC’dir. (Av VAC P/W). Bu, mecra sahibi ile ünite tipi özeti sayfaları ve planlama ile kampanya sayfaları arasında, kampanya dönemine bakılmaksızın doğrudan karşılaştırma yapılmasına imkan verir.

Bir panel grubu için toplam görünürlük ayarlı temaslar (VAC): Haftalık ortalama VAC x toplam panel sayısıdır.

Bir kampanya bir haftadan fazla sürerse haftalık ortalama VAC değişmez. Ancak, toplam VAC şöyle değişir: Haftalık ortalama VAC x toplam panel sayısı x hafta sayısı.

Belirli bir noktadaki VAC aylara göre gün ışığı süresine ve panel ışıklandırmasına göre ayarlanır. Yani bir grup panel için ortalama VAC aydan aya gündüz süresine göre değişir.

Gösterilen Av VAC PW tüm yetişkinleri (15+) kapsar ve farklı bir sosyal grup seçildiğinde değişmez. Toplam VAC hedef kitleye göre değişir.

VAC Erişim

Seçilen bir zaman diliminde N sayıda panel kullanan bir kampanyayla en az bir kez göz teması olan, bir bölgedeki seçilmiş kitlenin tahmini yüzdelik oranıdır.

Gösterilen VAC erişimi yeni bir hedef kitle seçildiğinde değişir.

(VAC erişim %) sütununda gösterilir.

Erişilen Kitle

Bir kampanyayla en az bir kez teması olan, bir bölgedeki seçilmiş hedef kitlenin VAC erişim değerinin sayıya çevrilmiş halidir.

(VAC erişim % x Bölgedeki hedef kitle nüfusu = Erişilen Kitle)

Örnek olarak, bir bölgede 1.000.000 erkek varsa ve %56 VAC erişimimiz varsa, toplam 560.000 erkek kapsanmış olur.

(POP Cover) sütununda gösterilir.

Görünürlük Ayarlı Ortalama Frekans

7, 14, 21 ve 28 günlük süreler içinde, (seçilmiş hedef kitlenin) kampanyayla olan ortalama temas sayısıdır (VAC).

Toplam görünürlük ayarlı temasların kapsanan kişi sayısına bölümünden elde edilen değerdir.

Örneğin, kampanya 1.000.000 yetişkine erişiyorsa ve 13.500.000 temas varsa, kişi başına ortalama temas sayısı 13,5 olur.

(VA Av Freq) sütununda gösterilir.

Envanter Payı (Share of Voice)

Reklamcılık terimiyle ‘SoV’, belirli bir kampanya için satın alınacak uygun mecra veya zamanın oranıdır.

Örneğin, iki meyve suyu üreticisi pazara aynı anda iki yeni ürün sunuyorsa, en azından eşit envanter payı sahibi olmak isterler, böylece reklam mesajları diğer üreticinin reklamı tarafından etki altına alınmaz.

Panellerde, belli bir ünite seçildiğinde, örneğin otobüs durakları; envanter payı o bölgedeki uygun tüm panellerin oranıdır. Bir bölgede 1000 panel varsa, 200 panel %20 ‘envanter payına’ denk gelir.

Cafas tarafından hesaplanan envanter payı ünite tipi ve bölgeyi esas alır, mecra sahibi dikkate alınmaz. Örneğin, yol üstü CLP planlıyorsak ve envanter payına göre dağıtmayı seçersek, sistem bölgedeki yol üstü tüm CLP’lerin yüzdesini hesaplar.

Aydınlatma

Araştırma sistemindeki Flow, OTS ve VAC; yılın zamanlarına, gündüz sürelerine ve panellerin aydınlatmasına duyarlıdır.

Bir panel sadece doğrudan aydınlatma cihazı varsa aydınlatılmış sayılır. Bu içten, üstten, veya alttan spot ışık şeklinde olabilir. Çevresel ve bölgesel aydınlatmalar yeterli olarak tanımlanmaz. İç mekanlardaki paneller, her zaman çevrede yeterli ışık olduğu için aydınlatılmış sayılırlar.

24 saat aydınlatmalı paneller, sadece geceleri aydınlatılan panellere göre aylık ortalama %3 fazla değer alırlar.

Dağılım

Bir network’ün erişim değeri, sadece kampanyada kullanılan ünite tipine ve kalitesine değil, aynı zamanda modellenmiş bir bölgede panellerin ne kadar etkili dağıtıldığına bağlıdır. Cafas sistemi bir dağılım ölçümü yapar ve bununla ilişkili olarak son VAC erişimini ayarlar.

Örneğin, İstanbul’da iyi bir şekilde dağıtılmış 100 panelimiz olsaydı, İstanbul’un sadece batısına dağıtılmış eşit kalitedeki 100 panelden daha yüksek erişim değeri elde ederdi.

Panel Açısı

Panelin açısını görülen yola göre tanımlar.

Aşağıdaki tanımlar iki yönlü yollar içindir.

Yola dik

Yola dik konumda ve trafik akışının tek yönünden görülür.

Yola paralel

Yol boyunca uzanır ve trafiğin iki yönünden de görülür.

Yola açılı

Yola çapraz durur, paralel veya dik değildir, trafiğin tek yönünden görülür.

Back To Top