skip to Main Content
Açıkhava Erişim ve Frekans Araştırması

Açıkhava Medya Araştırmaları Derneği’nin temel amacı açıkhava mecrasında reklam yatırımlarının etkinliğini sağlamak, verimlilik ve geri dönüşümünü arttırmak için gereken araştırma faaliyetlerinin tasarlanması, etkinleştirilmesi  geliştirilmesi ve yürütülmesi için çalışmalar yapmak, veri bazlı planlama kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak ve  bu konudaki bilgi ve bilincin gelişmesini hızlandırmaktır.

Bu amaçlarla:

-Açıkhava mecrası araştırması ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı lisanslar almak, araştırmanın gerçekleşmesi için gereken prosedürleri ve ihaleleri düzenlemek,

-Açıkhava mecrasında yer alan reklamlara ilişkin erişim, frekans ve görünürlük ayarlı temas (VAC) bazında güvenilir veri derlemek ve ölçümlemeler yaparak ESOMAR tarafından açıkhava konusunda hazırlanmış uluslararası rehber çerçevesinde bu verileri raporlayarak ilgili tarafların kullanımına sunmak; medya planlamasına ışık tutmak ve açıkhava mecrasının gerçek değerini ortaya koymak, ortak veri üretmek,

-Açıkhava mecrasının erişim, frekansı ve görünürlük ayarlı teması (VAC) ölçmek ve planlamaların bu ölçüm bazında yapılmasını sağlamak için gerekli bilgi ve donanımı elde etmek,

-Sektöre veri üretmek amacıyla, mecranın ölçümlenmesini uluslararası standartlara uygun olarak Türkiye şartlarında en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlamak,

-Açıkhava reklam yatırımlarıyla ilgili medya planlarının doğru veriler üzerinden yapılmasını sağlamak,

-Sektör görüşünü alarak ölçümleme metodolojisini belirlemek,

-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak, web sayfaları oluşturmak

-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari işletmeler kurmak ve işletmek, bunlarla sınırlı olmamak üzere şirketler kurmak ve/veya kurulmuş olan şirketlere hissedar olmak

-Üyeleri arasında Dernek amacını gerçekleştirmek ve sektörü geliştirmek için beşeri ve mesleki münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için toplantılar düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, üye olmak.

 

Açıkhava Medya Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu

Başkan ; Arvak Açıkhava Reklamcıları Vakfı Temsilen Ayhan TEZCAN

Başkan Yardımcısı; Reklamcılar Derneği Temsilen İrem ÖĞÜDÜCÜ

Başkan Yardımcısı; Reklamverenler Derneği Temsilen Ebru ÖZGÜÇ

Sayman; Ströer Kentvizyon Temsilen Gülçin ULUTÜRK

Sekreter; Medya Pano Temsilen Mehmet DEMİRCİ

 

 

Back To Top